Cerca nel blog

27/02/24

Cosimo Impallomeni - La scuola

No sacciu su fu per i mali cunsigghi delle vicine o picchì ci crireva ma arrivau u tempu ca me matri saffissau ca iu avagghiri a scola. 

Iu ciu riceva ca non cinnera bisogno. Che le cose ca mi sivvevunu iu i sapeva tutti. Ca era sulu tempu persu. Idda però faceva finta di non sintirimi e parrava ca cummari Cuncittina e cu so soru Iaffia ca chisti facevuni i bidelli e perciò erano preparate.

Me matri ci chiedeva cunsigghiu e iddi parravunu e ciaccalavano la testa: "ca sì alla mia età era necessario" e "non si puteva fari finta di nenti" picchì "u carusu macari sulu a leggere e a scrivere e a nsittari i numera cera bisogno". 

Accussì ca già listati ava finutu marritruvai intra a una stanza cu una trentina di carusiddi e carusidde e u maestru Cosentino assittatu comu a un pascià anmezzu a carti e libra ca ci taliava comu si taliunu i bratti na cucina.

I primi ionna iu fici finta di nenti ca mammucciava arreri allautri e quasi era comu su non ci fussi. Eppoi mi piaceva a lavagna niura che appena potevo pigghiava i gessetti e disegnavo e acculuravo. Fu quella la mia disgrazia ca una matina mi scurdai di cancellare tutto prima ca Cosentino traseva nella classe e iddu accuminciau  a taliari e a fari smorfie ca ucca e savvicinava e sallontanava e poi mi rava occhiate comu a spiarimi. Accussì mi passi comu summadumannava se veramente lavevo fatto io ma macari chissà chi autru ci passava na testa. 

"È u pararisu" ci rissi e iddu arriririu e poi mi resi una mala tumbulata na facci.

"No fari chiù" ci nisciu da ucca e poi sassittau. Iu mi stesi mutu e a matinata passau tranquilla ma u ionnu dopu Cosentino non vinni e mancu u ionnu appressu e lautri ancora. 

Cuncittina ci cuntau a me matri di du povuru cristano ca si ciavanu ruttu i freni da machina na scinnuta do Castidduzzu e ava finutu contro un camion cacchianava. 

Iu ascutava e continuava a jucari ma mi passi ca tutti rui a un certo punto mi talianu stortu.

0 commenti:

Posta un commento

Powered by Blogger.